5. Informatie pagina

Hoe werkt nu de website ?
Na het inloggen op www.covsbergenopzoom.nl ziet u in grote letters staan " PAGINA 'S IN ZOEKBALK ". Dit hoeft u nu niet meer te gebruiken.
Net daaronder staan de navigatieknoppen.
1. Home
Dit is de Homepage van onze website. Het is een statische pagina en zal dus niet snel veranderen.
2. Bestuur
Op deze pagina vindt u informatie t.a.v. het bestuur. 
3. Aanstellingen.
Onze leden die voor de K.N.V.B. fluiten hebben elke week één of meerdere aanstellingen. Die zijn te vinden op deze pagina zodat u ook kunt zien waar uw collega moet fluiten.
De praktijk leert ons dat er ook wedstrijdsecretarissen van verenigingen hiervan gebruik maken.
4. Spelregels.
Hier vindt u elke maand 10 spelregelvragen. Kennis van spelregels is immers voor elke scheidsrechter een must. De spelregels kunt u vanaf een smartphone - IPhone - Tablet - Laptop of PC verzenden en invullen.
Vul bovenaan uw Naam en Emailadres in. Beantwoord de vragen en druk onderaan op de knop "Verzenden ". Binnen 24 uur ontvangt u van de spelregelcommissie de gecorrigeerde vragen terug. Fouten maken is geen probleem, van je fouten kun je immers leren .
5. Informatie pagina.
Hier vindt u informatie over hoe de website werkt, Info van eigen vereniging en info van de K.N.V.B.
6. Nieuwsbrief
Als websitebeheerder wil ik u vragen om ook eens spontaan een voorwoord te maken voor onze Nieuwsbrief. Het is immers van ons allen voor ons allen.
7. Contactgegevens.
Hier vindt u de contactgegevens vanuit de vereniging voor zover die noodzakelijk zijn.
8. Informatie Website.
Hier staan de info t.a.v. de website. Dit zal voor het merendeel een statische pagina zijn.
9. Declaratieformulier.
Als u deze invult en op de knop "verzenden "klikt komt die automatisch in de mailbox bij de penningmeester. U wordt wel verzocht om de factuur en/of de kassabonnen via de mail naar hem toe te zenden.
10. Inschrijfformulier.
Weet u iemand die lid wil worden van onze vereniging ? Vul dan het formulier in of laat het de persoon zelf doen. Druk op de knop "verzenden "en het komt automatisch in de mailbox van de secretaris binnen. Deze zal dan persoonlijk contact opnemen.

Eigen vereniging

Je kan het vinden op https://covsbergenopzoom.nl

Informatie C.O.V.S. Nederland

Reactie COVS-bestuur Mulier onderzoek

In maart 2021 publiceerde het Mulier Instituut samen met de Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters (COVS) de factsheet ‘Hoe kijkt de voetbalarbitrage tegen haar vak aan?’ Het landelijke bestuur wil de ruim duizend leden die gehoor hebben gegeven aan de oproep om de enquête in te vullen en hierdoor dit onderzoek mogelijk gemaakt hebben hartelijk danken. Ook bedanken wij Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en Omstreken (SAO) voor haar uit eigen initiatief verzonden gedegen reflectie op het onderzoek. Wij hopen dat meer verenigingen het voorbeeld van de SAO volgen en daarbij nagaan welke rol zij zelf kunnen spelen in de vraagstukken die op tafel liggen.

Het onderzoek biedt een inkijk in de visie van onze leden, waarbij wij in dit artikel in willekeurige volgorde de voor de COVS meest interessante data zullen bespreken, waaronder ook data die niet zijn meegenomen in de factsheet. Eveneens geven wij alvast aan wat wij met de uitkomsten gedaan hebben en nog zullen gaan doen.

Cursusaanbod

De respondenten zijn verzocht de mate van aandacht voor verschillende thema’s in het huidige cursusen opleidingsaanbod van de KNVB te beoordelen. Hieruit komt naar voren dat er tevredenheid is over de aandacht voor kennis en spelregels (94%), speltechnische elementen (82%), persoonlijke ontwikkeling (75%) en mentale weerbaarheid (76%). Minder tevreden zijn onze leden over de mate van aandacht voor diversiteit en racisme (47%), tuchtzaken en -recht (42%), innovatie (38%), spreekkoren (38%) en medische veiligheid (33%).

De enquête is afgenomen voordat de themabijeenkomsten over diversiteit, racisme en discriminatie gestart werden. De KNVB heeft dat onderwerp dus inmiddels opgenomen in het cursusaanbod. Een afvaardiging van de COVS-bestuur, te weten Ron Sotthewes, Johan Suurd en Jonathan van Dongen, heeft met Hans Schelling (manager operations) en Werner ter Avest en Sebastiaan Kleijburg (arbitrageafdeling KNVB) gesproken over het waarborgen van de positief beoordeelde onderdelen

Daarnaast is besproken of voor de minder beoordeelde onderdelen meer aandacht in het cursusaanbod wenselijk is. Veel scheidsrechters zullen bijvoorbeeld niet of nauwelijks in aanraking komen met spreekkoren en medische veiligheid vinden wij een taak van de betreffende voetbalverenigingen. Wij hebben de bond verzocht sportverenigingen hierop te attenderen. Aandacht voor kennis over het eigen lichaam, zoals blessurepreventie, zijn wat ons betreft wel belangrijke onderwerpen om te bespreken met de arbitrage. De KNVB kon zich daarin vinden. Daarnaast zijn wij met de voetbalbond op dit moment in overleg om een stappenplan tuchtzaken en -recht te maken voor de arbitrage. In dat stuk zal de rolverdeling tussen de COVS en KNVB duidelijk beschreven worden, op een dergelijke wijze dat een scheidsrechter weet bij wie die waarvoor terecht kan na een incident. De arbitrageafdeling kon zich niet vinden in de matige beoordeling voor innovatie en kwam met een aantal voorbeelden, waaronder de nieuwe digitale leeromgeving en virtual reality. De COVS heeft verzocht hierover meer te communiceren met de achterban. Bovendien hebben wij de voetbalbond verzocht het werken met headsets verder te laten toestaan en faciliteren in het amateurvoetbal, zowel bij coaching als binnen het arbitrageteam. Voor de verdere ontwikkeling van headsetcoaching, zijn wij benieuwd naar de visie van ervaringsdeskundigen. Met COVS-leden die ideeën hebben bij het ontwikkelen van innovatief cursusaanbod komen wij uiteraard graag in contact. Reacties gelieve te sturen naar Johan Suurd, via noord@covs.nl.

Randvoorwaarden

Uit de enquête komt naar voren dat er grote tevredenheid heerst over de gemiddelde reisafstand per wedstrijd (92%), de kilometervergoeding (76%) en de ontvangst bij verenigingen (73%). Daarnaast is een kleinere meerderheid tevreden over de wedstrijdvergoeding (65%). Veel respondenten (71%) zijn ontevreden over het zelf moeten aanschaffen van kleding en materiaal. Deze signalen hebben wij eveneens meegenomen in ons gesprek met de arbitrageafdeling. Wij weten dat er in de onkostenvergoeding een stuk kledingbijdrage zit. Helaas, en dat zal algemeen bekend zijn, geeft de KNVB aan dat het vanwege belastingheffingen teveel geld kost om kleding te schenken. De kleding van Nike, die het meeste wordt gedragen, is echter zeer prijzig en zeker in de hogere categorieën van het amateurvoetbal, wordt wel verwacht dat de arbitrage die kleding draagt. Wij hopen toch tot een oplossing te kunnen komen, want het is duidelijk dat hierover grote ontevredenheid heerst. Inmiddels heeft de COVS ook gesproken over kleding en andere wedstrijd ondersteunende materialen met Axitour, gesprekken met andere partijen volgen. De KNVB moet zich er in dat opzicht ook van bewust zijn dat het aantal scheidsrechters nu dermate terugloopt en hierdoor meer waardering c.q. tegemoetkoming, eventueel in de vorm van kleding en materiaal, voor de huidige arbitrage en potentiële (assistent)-scheidsrechters gewenst is om het korps niet verder af te laten brokkelen. Bovendien is de lage vergoeding voor coaches, rapporteurs en waarnemers aangekaart. De medewerkers van de arbitrageafdeling gaven zelf aan dat zij de verhouding in vergoeding tussen laag fluitende scheidsrechters en scheidsrechters in de top van het amateurvoetbal scheef vinden. Wij zien zelf ook uit onderzoek en praktijk dat de scheidsrechters in de top van het amateurvoetbal gemiddeld meer tijd moeten investeren in de hobby en vaker ontevreden zijn over de magere vergoeding die hier tegenover staat. Bovendien stijgen de belangen in de Derde Divisie en Tweede Divisie al jaren, doordat de aansluiting met het Betaald Voetbal geprobeerd wordt te maken met de nieuwe opzet van de competitie. Het is dan, zoals de arbitrageafdeling aangaf, best vreemd dat er nauwelijks verschil zit in de vergoedingen. Wij zullen op het standpunt staan dat een verhoging van de vergoeding in de top van het amateurvoetbal niet ten koste mag gaan van de andere vergoedingen, de medewerkers hebben overigens ook niet gepretendeerd dat dit de bedoeling zou zijn.

Tot slot heerst er ook ontevredenheid over de doorstroommogelijkheden. Hierbij hebben wij gekeken of er verschillen bestaan tussen groepen. Van de arbitrage die actief is in de lagere regionen blijkt ongeveer zes op de tien ontevreden te zijn over de doorstroommogelijkheden, in de hogere regionen zit dat op vijf op de tien. Deze verschillen zijn niet significant. Dit onderwerp is kort aan bod gekomen in het gesprek met de voetbalbond. De COVS zal een nieuwe inventarisatie maken van lid verenigingen die een rol willen spelen bij cursussen en opleidingen van de KNVB, door het ter beschikking stellen van bijvoorbeeld een ruimte. Wij raden lid verenigingen ook aan aanwezig te zijn (of blijven) bij de cursussen die plaatsvinden in de eigen regio. Daar kan werving plaatsvinden en kunnen wij als COVS eventueel extra begeleiding en ondersteuning bieden, waardoor nieuwe arbitrageleden niet voortijdig afhaken. Door het sterk dalende aantal scheidsrechters zien wij een potentieel gevaar, namelijk dat de doorstroming ook in een stroomversnelling kan komen en hierdoor mensen actief zijn op een niveau waarvoor zij nog niet klaar zijn. Wij hopen dat dergelijke doorstroming voorkomen kan worden, want dit komt het wedstrijdplezier en het aantal incidenten vaak niet ten goede. Een landelijke campagne, met de inzet van rolmodellen, waarin de prachtige kant van het scheidsrechters vak wordt bepleit, is één van de wapenen tegen het scheidsrechters tekort. Waarschijnlijk mede door het toenemende scheidsrechters tekort zal de arbitrage wel eindelijk een belangrijkere rol krijgen in het strategisch plan van de bond, waardoor er meer geld beschikbaar komt. In gesprek met de directie dat nog volgt zullen wij er uiteraard op hameren dat de arbitrage deze positie voortaan moet blijven behouden. Hierbij onderzoeken we ook de mogelijkheid om in de belangenbehartiging o.a. hiervoor samen te werken met partners als de BAV, want de voetbalverenigingen zullen uiteindelijk ook de dupe worden van het scheidsrechters tekort.

Informatie van de K.N.V.B.

   Zaalvoetbal spelregelwijzigingen 2021-2022 – Deel 1
Voor het seizoen 2021-2022 zijn er voor het zaalvoetbal een aantal spelregelwijzigingen. De wijzigingen zijn internationaal al doorgevoerd op 1 juli 2020. Doel van de wijzigingen is om de neutrale kijker (die ook vaak bij veldvoetbalwedstrijden aanwezig is) meer duidelijkheid te geven over de spelregels door de regels op dezelfde wijze uit te leggen als in het veldvoetbal.
Deze wijzigingen worden in twee delen besproken.
Eén spelregelboek
Sinds de invoering van de FIFA spelregels voor de landelijke wedstrijden in de ere- en eerste divisie hebben we in Nederland altijd met twee verschillende spelregelboeken gewekt. Ondanks de minieme verschillen sprak men tocht altijd over het verschil en was de promotie van Topklasse naar de eerste divisie altijd lastig omdat men overstapte naar een “ander” spelregelboek. Vanaf 1 juli 2021 spreken we nog slechts over het boek “Spelregels zaalvoetbal/Futsal” hierdoor maken we duidelijk dat de spelregels, zoals beschreven, voor alle wedstrijden gelden in de Nederlandse competitie en bij bekerwedstrijden.
Natuurlijk blijven er voor het district wat aanpassingen zoals bijvoorbeeld de speeltijd.
Deze zijn in oranje blokken aangegeven, daarnaast is hiervan een opsomming achterin het spelregelboek opgenomen.
Scheenbeschermers
Scheenbeschermers waren al verplicht bij de landelijke wedstrijden en bij de alle jeugdwedstrijden in het district, vanaf 1 juli geldt de verplichting voor alle wedstrijden in heel het zaalvoetbal. Scheenbeschermers dienen een zekere mate van bescherming te bieden. In de laatste jaren is het zaalvoetbal ontwikkeld tot een contactsport. Voor de veiligheid van de spelers worden scheenbeschermers dus verplicht gesteld. Hierdoor wordt het ook verplicht om kousen te dragen die de gehele scheenbeschermer bedekken.
Sieraden
In het zaalvoetbal zijn sieraden niet toegestaan, dit i.v.m. met veiligheid.
Minimaal aantal spelers
Het minimum aantal spelers om een wedstrijd aan te kunnen vangen is voor de A-categorie 5 spelers (incl. doelverdediger) en bij de B-categorie 3 spelers (incl. doelverdediger).
Het minimum aantal spelers om de wedstrijd te mogen hervatten blijft 3 spelers.
Verder is er beschreven dat er maximaal 5 wisselspelers van ieder team tegelijk mogen warmlopen.
De tos
Bij de tos voor aanvang van de wedstrijd heeft de winnaar de keuze tussen de aftrap of doelkeuze. Afhankelijk van zijn keuze heeft het andere team aftrap of doelkeuze.
Aftrap
De aftrap mag in alle richtingen gespeeld worden. Alle spelers moeten zich op eigen speelhelft bevinden, behalve de nemer. De nemer mag zich op de helft van de tegenstander bevinden voor het nemen van een aftrap. Uit een aftrap kan er rechtstreeks gescoord worden in het doel van de tegenstander. Als de bal rechtstreeks in het eigen doel geschoten wordt, wordt het spel hervat met een hoekschop. De 4-secondentelling geldt niet voor het nemen van de aftrap.
Intrap
Bij het nemen van een intrap moet de bal stil liggen op de zijlijn waar de bal het speelveld verliet. Er wordt niets meer beschreven over de voeten van de nemer. De nemer hoeft dus niet meer met één voet op of achter de zijlijn te staan.
Als een tegenstander de nemer op onreglementaire wijze hindert of afleidt (inclusief het niet op de vereiste 5 meter afstand staan) dient deze te worden gewaarschuwd (gele kaart) en als de intrap is genomen, wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop.
De doelworp
Een doelworp is in het spel als deze gegooid of losgelaten is binnen het eigen strafschopgebied. Dit gooien en loslaten moet wel een bewuste actie zijn van de doelverdediger. Als de doelworp niet correct is genomen, bijvoorbeeld als de doelverdediger de bal pas loslaat buiten het strafschopgebied of als hij de bal uit zijn handen schiet, dient de doelworp over genomen te worden. De scheidsrechter moet wel doorgaan met de 4-seconden telling.
Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de bal in het spel is gebracht. Als zij dit niet doen, moet de doelworp worden overgenomen als de voordeelregel niet kan worden toegepast.